Служба по трудова медицина Дани Мед СДИ ЕООД – Велико Търново

  • Службата по трудова медицина /СТМ/ е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността  при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско – съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  • Служба по трудова медицина Дани Мед СДИ Велико Търново наблюдава, анализира и оценява здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи.
  • Служба по трудова медицина Дани Мед СДИ Велико Търново Подпомага работодателя при организирането на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
  • Службата по трудова медицина /СТМ/ консултира при определянето на списъка на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите, необходимите изследвания и честотата на провеждането им.
  • СТМ Дани Мед – Велико Търново уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.
  • Участваме в разследване на професионални заболявания и трудови злополуки. Оценяваме условията на труд на работните места и участваме в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите.
  • Организираме извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда.
  • Разработваме и предлагаме мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, подобряване на състоянието на работната среда и оптимизиране на трудовия процес.
  • Извършваме предпътни медицински прегледи по НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Всеки работодател е задължен да осигури  за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.