За нас

Службата по трудова медицина при Дани Мед  СДИ ЕООД – Велико Търново е създадена през 2011г.

СТМ “Дани Мед СДИ” ЕООД – Велико Търново е регистрирана от Министерството на здравеопазването с Удостоверение №506 от 10.11.2011г.

Основният предмет на дейност на СТМ Дани Мед СДИ ЕООД – Велико Търново е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Екипът на Службата по трудова медицина при Дани Мед ЕООД – Велико Търново  се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит. Клиентите на дружеството са както фирми от различните отрасли на икономиката, така и структури от публичната администрация.

Дейността на Службата по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.