Услуги

1. Оценка на професионалните рискове:

 • Оценка на работните процеси, работно оборудване, организацията на работните места, използваните суровини и материали, параметри на ел. инсталации, факторите на рабитната среда;
 • Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности ;
 • Определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;
 • Изработване на карти за оценка на риска;
 • Препоръки за намаляване и контрол на риска;
 • Програми за намаляване, контрол и превенция на риска.

2. Наблюдение и анализ на здравословното състояние на служителите:

 • Изготвяне, водене и съхраняване на здравни досиета – на електронен и хартиен носител;
 • Изготвяне на заключение за пригодността на служителя да изпълнява даден вид работа;
 • Изготвяне на становище за здравословното състояние на напускащ служител;
 • Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на служителите, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение, констатирани при профилактичен преглед;
 • Анализ на здравословното състояние на служителите;
 • Анализ на временната нетрудоспособност на база копия от болнични листи за предходна година;
 • Индивидуални консултации с доктор по трудова медицина;
 • Консултиране на работодателя относно трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;
 • Консултиране на работодателя и работещия при наличието на професионално заболяване;
 • Консултиране на работодателя при разследване на трудови злополуки.

3. Обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа:

 • Обучение на работодатели и ръководни кадри;
 • Обучение на специалисти и длъжностни лица по безопасност и здраве при работа;
 • Обучение на представители на комитетите и групите по условията на труд;
 • Обучение на персонала за оказване на първа долекарска помощ;
 • Обучение на персонала по безопасност и здраве при работа;

4. Съдействие при създаване на организация за безопасност и здраве при работа:

 • Организация на инструктажи, заповеди, програми;
 • Разработване на правила и инструкции за безопасност при работа, правила за формиране на работната заплата, правилник на вътрешния трудов ред;
 • Инструкция и заповеди за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност, план за евакуация, план за действие при бедствия, аварии и катастрофи;
 • Съдействие за навременно изготвяне и представяне на необходимите документи пред ИА „ГИТ“, съгласно действащата нормативна уредба;
 • Съдействие при избор на лични и колективни средства за защита;

5. Извършване на предпътни медицински прегледи по НАРЕДБА№ 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България